KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG     KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài:  Trò chuyện về ngày 8/3                                                                                                                     Lứa tuổi: 4 – 5 tuổi Số lượng: 25 – 30 trẻ Thời gian: 20 – 25 phút Người soạn: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức – Trẻ biết 8/3 là ngày… (0 comment)

Giáo án thực tập tốt nghiệp
GIÁO ÁN THI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI Chủ đề:       Động vật Đối tượng:   MGN (4-5 tuổi) Trường Số lượng:     Cả lớp Thời gian:    35-40 phút Ngày soạn: Ngày thi: Người soạn và thực hiện: Hoàng Thị Quỳnh Lớp: 1. Dự kiến góc chơi 1.1. Góc… (0 comment)

Giáo án khám phá môi trường xung quanh
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài:Củ lạc Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi Lớp :  Số trẻ:16-18 trẻ Thời gian:25-30 phút Ngày soạn Ngày dạy: Người dạy:  Gv hướng dẫn: I.Mục đích-yêu cầu 1.1Kiến thức: -Trẻ biết tên,đặc điểm cấu tạo của củ lạc:củ lạc có vỏ cứng,vỏ lụa,các hạt.… (0 comment)

Giáo án khám phá khoa học
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ KHOA HỌC                      Chủ đề           : Sở Thú                   Đề tài             : Phân loại thức ăn của các con vật                   Đối tượng      : Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi)                   Thời gian       : 25-30 phút                   Số lượng trẻ   : 20-25 trẻ                   Ngày soạn      :                   Ngày dạy        :                  … (0 comment)

Giáo án tổ chức hoạt động ngoài trời
Giáo án tổ chức hoạt động ngoài trời Lớp B4 Đối tượng: MGN (4-5 tuổi) Số lượng trẻ: 15 trẻ Thời gian: 30 phút Trường: Ngày soạn: Ngày dạy: Người thực hiện Dự kiến nội dung chơi: Hoạt động có chủ đích: Quan sát và cảm nhận thời tiết. Trò chơi vận động: Kéo bao… (0 comment)

Có Thể Bạn Quan Tâm